Lapset, nuoret ja perheet

Julkaistu: 13.09.2016

Perheiden hyvinvointiin ja elämän arjessa jaksamiseen tulee yhteiskunnassa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Yhteiskunnan palvelut tulee Sipilän hallituksen kärkihankkeennmukaan suunitella lapsi- ja perhelähtaisesti. Näin totesi Maria-kaisa Aula soteseminaarissa Laukaan Peurungassa 13.9.2016. Nykyisin tulisi nähdä entisä enemmän lapsen ja lasten oikeudet.

Lapsi- ja perhelähtöisuyyden mukaisesti olisi edistettävä perheisen omien voimvarojen vahvistamista. Lasten ja perheiden palveluiden tulisi olla matalan kynnyksen palveluita ja mahdollisimmnan läheltä saatavia. Erityis- ja vaativat palvelut voivat olla maakunnallisesti tai eräissä erityistapauksissa laajemmissa puitteissa toteuttavia. Lasten, nuorten ja perheiden omaa toimivuutta tulee vahvistaa tulemalla vapaaetoistoimintaa ja sen edellytyksi.

Seurakunnilla on paikallisina toimijoina erittäin suuri merkitys lasten, nuorten ja perheiden voimavarojen antajana ja vahvistajana. Vanhemmuuden ja parisuhteen vahvistamiseen on etsittävä keinoja, jotta perheet jaksavat entistä paremmin. Vanhempien keskinäinen suhde on lapsen koti.

Kumppanuus valtion, kuntien ja seurakuntien sekä järjestöjen kesken on vahvuus, jota tulee edelleen vahvistaa. Opiskelijaperheiden tarpeet on otettava huomioon niin asumisolojen kuin toimeentulon osalta. Myös maaseudun haja-asutusalueiden olosuhteet on pyrittävä ottamaan huomioon, jotta lapsilla olisi sielläkin mahdollisuus vuorovaikutukseen ikäistensä kanssa.

Lasten hyvinvointi, nuorten yksinäisyyden ja turvattomuuden poistaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat asioita, joilla luodaan kestävää yhteiskuntaa. Perusasia on peheiden hyvinvointi, silloin kotikunta, maakunta ja koko Suomi voivat entistä paremmin.